Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénynek (Info tv.) és az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) történő megfelelés biztosítása érdekében, személyes adatok megbízásból történő feldolgozása vonatkozásában. 

Az Adatkezelő adatai: 

Név: Székesfehérvár és Környéke Gazdakör Egyesület (továbbiakban SZKGE)
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Malom u. 32.
Weboldal: www.szkge.hu

Kijelentem, hogy adatkezelőként tiszteletben tartom mindazon személyek magánszféráját, akik a honlapon keresztül személyes adatot adnak át és elkötelezett vagyok ezek védelmében. A www.szkge.hu weblap üzemeltetője az SZKGE.   

A jelen Szabályzat az alábbiakat tartalmazza: az érintettek azonosító adatok típusait; az adatkezelési célok felsorolását; azon jogalapokat, amelyek alapján ezek kezelései történik; mindazok felsorolását, akikhez az adatok továbbításra kerülnek; és hogyan történik a tárolásuk.

Kérem, figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeli rendszerünk a személyes adatait! A tájékoztatás célja, hogy egységesen, mindenki által értelmezhetően és áttekinthetően szabályozza, hogy a www.szkge.hu weboldal működése során megvalósuljon a hatályos magyar jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő információs eljárás.   

Fogalmak:
 
Érintett: Az a természetes személy, aki adatok útján beazonosított vagy beazonosítható.
Az érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosítható, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
Adatfeldolgozás: Az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.
Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.
Adatvédelmi incidens: Az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz.

Adatgyűjtés, Adatrögzítés Adatokat közvetlenül Öntől kapunk, ez esetben az Ön hozzájárulása adja az adatgyűjtés jogalapját. Önre vonatkozó személyes adatokat a következő elérhetőségeinken keresztül kezeljük: 
- Postai úton érkező megkeresések
- E-mail-en keresztül érkező megkeresések
- Közösségi oldalon keresztül érkező megkeresések
- Cookie-k

Adatkezelés célja: információáramlás biztosítása, online kommunikáció elősegítése Adatkezelés időtartama: az adatkezelési cél megvalósulása, illetve a hozzájárulás visszavonásáig Adatkezelés jogalapja: EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) a): az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; (a)           A hozzájárulást megadást követően bármikor visszavonhat jelen Tájékoztató “Érintetti jogok”-ról szóló fejezete alapján. Kijelentjük, hogy különleges adatot a honlapon keresztül nem kezelünk.   Az adatkezelés A kapcsolatfelvétel minden esetben önkéntesen történik, az adatbázisba való felvétel során megadott adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásával történik. 
Érintettek kategóriái: azon természetes személyek, akik az adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez beazonosított vagy beazonosítható személyes adatokat ad meg. A www.szkge.hu weboldalra érkező adatokkal kapcsolatos adatfeldolgozók: az adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek.
Hozzáférhetőség: jelen Tájékoztató “Adatgyűjtés” c. fejezete alapján meghatározott adatbázis adatain technikai, adminisztratív feladatokat láthatnak el. 
Hozzáférhetőség: teljes adatbázis 
Jogalap: az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti munkaszerződéses jogviszony. 
Jelen weboldal tárhely-szolgáltatója a WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1081 Budapest, Légszesz u. 4.; Cégjegyzék száma: 01-09-949386; E-mail címe: ugyfelszolgalat@webhosticon.hu)
Hozzáférhetőség: technikai adatok 
Jogalap: az adatkezelő és adatfeldolgozó közötti szerződéses jogviszony.     

Személyes adatok tárolása: Az adatmegőrzés időtartama attól a céltól függ, amely az adat használatát meghatározza, vagy amely az adott jogszabályban meghatározott jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetőleg jogvédelmi célból szükséges. A hozzájárulással tárolt személyes adatok időtartama: 2 év vagy a  hozzájárulás visszavonása.     

Személyes adat továbbítása: Korlátozunk (szerződéssel vagy törvényi rendelkezéssel) minden olyan harmadik személyt, akinek számára az Ön adatait továbbítjuk, abban a vonatkozásban, hogy ne legyenek képesek arra, hogy eltérő célja használják az Ön adatait, mint amilyen célra mi használjuk ezeket.     

Tájékoztató a sütik (cookie-k) alkalmazásáról 

Tájékoztatónk az angol „cookie” kifejezés helyett annak a magyar nyelvben általánosan elfogadott fordítását, a „süti” szót használja. A sütikre vonatkozó követelmények meghatározásánál az érvényes törvényi szabályozások mellett figyelembe vettük a NAIH állásfoglalását és az EK Adatvédelmi Irányelv 29. cikke szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport 2012/4. számú véleményét is. A honlapon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes. Személyes adatok tekintetében a honlap kiadásáért felelős adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. előírásai szerint jár el. A tartalomszolgáltató a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabály eltérő rendelkezése kivételével – harmadik személyeknek nem adja át. A személyes adatok felhasználásának célját mindig megismerheti azon az oldalon, amelyen ilyen jellegű adatok megadását kéri Öntől a tartalomszolgáltató. A honlap egyes részeinek letöltésekor bizonyos esetben kisméretű adatfájlokat helyezünk el automatikusan az Ön számítógépén. (“cookie”). Ennek megtörténtéről Ön nem kap további értesítést, az adatfájlok a honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. Az adatfájlokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el. A honlapra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiből, illetve annak Internet címéről (IP) naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az üzemeltető és a tartalomszolgáltató kizárólag a honlap fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatnak minősülhetnek. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az érintett kérelmére az üzemeltető és a tartalomszolgáltató haladéktalanul megsemmisíti.   

Az alkalmazott sütik típusai:   
- „Technikailag szükséges” sütik - Ezek nélkül weboldalaink nem tudnak működni, ezért ezeket mindenképpen tárolnunk kell. Ezek a következők: 

1.1   multimédia-lejátszó munkamenet-sütik („multimedia player session cookie”)
A multimédia-lejátszó munkamenet-sütiket a videó vagy audió tartalom visszajátszásához szükséges technikai adatok – így a képminőség, a hálózati kapcsolat sebessége és a pufferelési paraméterek – tárolására használjuk. Ezek a sütik lejárnak a munkamenet befejeződésekor (a böngészőprogramból történő kilépéskor).   

1.2   Közösségi tartalommegosztó sütik
Ezek teszik lehetővé, hogy a közösségi hálózat felhasználói megoszthassák az általuk kedvelt tartalmakat az ismerőseikkel. Ezek a sütik törlődnek, amikor a felhasználó „kijelentkezik” a közösségi hálózati platformról, illetve lezárja a böngészőt.   

1.3   Látogatáselemző sütik
A látogatáselemzők a weboldalak látogatottságát mérő statisztikai eszközök, sütiket alkalmaznak. Arra használjuk ezeket az eszközöket, hogy megbecsüljük az egyedi látogatók számát, azonosítsuk a keresőmotorokon leggyakrabban használt azon kulcsszavakat, amelyek az adott weboldalhoz vezetnek, illetve nyomon kövessünk egyes webnavigációs kérdéseket. Kizárólag saját összesített statisztikákra vonatkozó célokat szolgálnak, hogy weboldalaink gyorsabban, pontosabban tudják kiszolgálni a látogatói igényeket.   Más honlapokról származó beágyazott tartalmak A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést Jelen weboldalon más weboldalak linkjeit vagy ikonjait is megtalálja – pl. Facebook Like gomb, YouTube videó linkje –, melyek az adott oldalra irányítanak. Ezek a weboldalak is cookie-kat (sütiket) használnak, amelyekre vonatkozó tájékoztatást az érintett oldalakon találja.  

Facebook:  https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation 
Youtube:  https://www.youtube.com/intl/hu/yt/about/policies/#community-guidelines 

Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit)szeretne küldeni. Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie (süti) beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k (sütik) működésének korlátozásával a weblap bizonyos funkciói működésképtelenné válhatnak. 

Az Ön jogai A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni, vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velünk. 

Érintetti jogok: 
(a) hozzáférés, az Önre vonatkozó általunk kezelt adathoz; 
(b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása; 
(c) az Önre vonatkozó általunk kezelt adat törlése; 
(d) az adat kezelésének korlátozása; 
(e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása; 
(f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása; 
(g) bármely Önre vonatkozó általunk kezelt személyes adatról másolat adása; vagy 
(h) tiltakozás a személyes adatok általunk történő használata ellen. Minden fenti vonatkozásban érkező kérést indokolatlan késedelem nélkül válaszolunk meg (minden esetben azonban az adott jogszabályi határidőn, azaz 30 napon belül).   

Információbiztonság 
Elkötelezetten védjük a személyes adatokat a jogellenes használat, továbbítás, módosítás, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, és megteszünk minden szükséges intézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, beleértve a megfelelő technikai és szervezési intézkedések használatát. Annak a folyamatnak a részeként, amely során Ön a rendelkezésünkre bocsátja a személyes adatait, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Annak ellenére, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme érdekében, az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. Ennek megfelelően, Önnek tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy a weblapunkon keresztül történő adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, és az ilyen módon történő továbbítás az Ön saját felelősségére történhet. Amint az Ön személyes adata azonban megérkezik a rendszereinkbe, szigorú eljárásokat tartunk be a biztonság érdekében, és a jogellenes hozzáférés megakadályozása céljából.

Weblapjaink, mobil applikációnk illetőleg közösségi médiaoldalaink időről időre tartalmazhatnak olyan utalásokat, amelyek harmadik személyek által működtetett weblapokra mutatnak beleértve a tagvállalatok weblapjait illetve a partner hálózatokat is, ezek új adatkezelése nem tartozik az általunk végzett tevékenységek közé.

Jogorvoslati tájékoztatás:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Web: www.naih.hu